Jouw privacy
is van groot belang

Privacy statement

december 2021

Uw privacy bij GZ-plein Browser Applicatie en Mobile App van GZ-Punt – hierna te noemen de GZ-Punt – is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens waarvoor GZ-Punt verantwoordelijk is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van u verzamelen, wanneer u zonder verwijsbrief gebruik maakt van de applicatie en eventueel van de diensten van onze eigen professionals. Wij bepalen voor de verwerking van de persoonsgegevens, die wij op deze manier van u verkrijgen, namelijk het doel en de middelen. Dat wil zeggen dat wij voor deze gegevensverwerkingen uw aanspreekpunt zijn.

Wanneer uw behandelaar onze applicatie inzet voor uw behandeling en u dus met een verwijsbrief gebruik maakt van onze applicatie, is uw behandelaar verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. In dit geval verwijzen wij u voor vragen over de omgang met uw persoonsgegevens door naar de privacyverklaring van de desbetreffende behandelaar.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij GZ-Punt doen met informatie die we over u te weten komen, wanneer u gebruik maakt van onze applicatie. Per onderwerp wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en hoelang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Voor een uitgebreidere uitleg van wat wij bij GZ-Punt met uw persoonsgegevens doen en welke gegevens wij van u verzamelen, wanneer u onze website bezoekt, verwijzen wij u naar de privacy- en cookieverklaring op onze websites mobile apps. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt GZ-Punt van u en voor welke doeleinden?

GZ-Punt zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de AVG. GZ-Punt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Onze mobile applicatie downloaden

U dient, om via de mobile app gebruik te kunnen maken van onze diensten, onze applicatie te downloaden. Dit kunt u doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registratie applicatie

Als u gebruik wenst te maken van onze applicaties, dient u zich eerst te registreren voor een GZ-Punt gebruikersaccount. Hierna maken wij een account voor u aan, waarop u kunt inloggen met uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord.

Om een account voor u aan te maken, gebruiken wij uw:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • zelfgekozen wachtwoord;

 • ip-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat u het account opheft.

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw inlognaam en wachtwoord. Als u denkt dat uw inloggegevens bekend zijn geworden bij een derde, moet u onmiddellijk uw wachtwoord veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk als iemand anders toegang krijgt tot uw account met uw inloggegevens of door een schending van de algemene voorwaarden of dit privacybeleid.

Uw account

Door in te loggen op uw account beschikt u over professionele hulp waar en wanneer u maar wilt. Ook heeft u in de applicaties toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • accountgegevens;

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • geboortedatum;

 • woonplaats;

 • profielfoto;

 • uw interessegebieden;

 • korte samenvatting over uzelf.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw account opheft.

Gebruik applicaties

Wanneer u ingelogd bent op uw account, kunt u gebruik maken van de verschillende functies die onze applicaties te bieden hebben.

Wanneer u gebruik maakt van onze applicaties, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • zelf ingevoerde activiteiten

 • activiteiten die opgenomen zijn in uw daily planner;

 • gespreksnotities die toegevoegd worden door uw professional;

 • IP-adres;

 • gebruik van 4g/Wifi;

 • internetsnelheid tijdens bellen via GZ-Punt.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw account opheft.

Deelnemen onderzoek

Om onze diensten te verbeteren maken wij gebruik van algemeen onderzoek naar het gebruik van onze applicaties. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw account opheft. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door een email te sturen aan info@gz-punt.nl.

Het verzenden van notificaties

Wanneer u gebruik maakt van onze applicaties, kunt u ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Deze melding verschijnt dan op uw apparaat.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • device-ID;

 • ip-adres;

 • toestelinformatie.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw account opheft. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door uw voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicaties.

Support

In onze applicaties kunt u met een professional of met het GZ-Punt Team chatten.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • naam;

 • e-mailadres;

 • eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw chatbericht;

 • profiel foto;

 • ip-adres;

 • toestelinformatie.

Dit doen wij om uw verzoek om contact met een professional of met ons te krijgen, netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw account bij ons opheft.

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. De elementen die zorgen dat de gegevens tot u herleidbaar zijn worden verwijderd en wat overblijft zijn anonieme statistieken. De statistische gegevens zijn geen persoonsgegevens meer en aan het gebruik daarvan zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. De geanonimiseerde gegevens hebben wij nodig om statistische analyses te doen en onze dienstverlening te verbeteren. Doordat wij het anonimiseren zorgvuldig uitvoeren en de gegevens daarna niet tot u herleidbaar zijn wordt uw privacy gewaarborgd.

Zijn er situaties waarin derde partijen toegang hebben tot mijn persoonlijke data?

GZ-Punt deelt uw gegevens enkel met andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners

 • onze hostingprovider;

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Als u ingeschreven bent bij een instelling die werkt met GZ-Punt kan het zijn dat deze instelling nog aanvullende afspraken met u maakt met betrekking tot de toegang en het delen van uw data. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de instelling waar u bent ingeschreven.

Alle informatie die wordt gedeeld tussen u en uw gekozen behandelaar is strikt vertrouwelijk en zal nooit worden overgedragen aan een derde partij. Behandelaren kunnen gebruiksinformatie op hoofdlijnen verzamelen en deze rapporteren aan belanghebbenden binnen de organisatie met als doel om de effectiviteit en doeltreffendheid van GZ-Punt te bepalen. Informatie in dit rapport kan nooit herleid worden tot individuele gebruikers.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. GZ-Punt neemt daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van GZ-Punt persoonsgegevens verwerken. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Hoe zit het met kinderen?

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of applicatiegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als er bij ons bekend wordt dat een kind van onder de 16 jaar ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft gegeven, ondernemen we stappen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons als verwerkingsverantwoordelijke aan wie u eerder uw persoonsgegevens heeft verstrekt.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via info@gz-punt.nl. U kunt onze AVG verklaring nalezen op onze website.

Is dit beleid onderhevig aan veranderingen?

We kunnen dit beleid periodiek aanpassen. De datum van de recentste wijziging verschijnt bovenaan deze privacyverklaring. Veranderingen treden onmiddellijk in werking nadat ze openbaar zijn gemaakt. Als er veranderingen zijn aangebracht, zullen we u informeren.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

GZ-Punt B.V.

Industrieweg 21

6702DR  Wageningen

KvK nummer: 82942358

E-mailadres: info@gz-punt.nl